Inhoudsbeschrijving van de Zorginkoop


Omdat sommigen worstelen met het schrijven van een Zorginkoop plan delen wij deze ‘Inhoudsbeschrijving van de Zorginkoop voor de functie van Begeleiding Individueel’.
In 2015 ging tijdens de hervormingen in de zorg de AWBZ zorg over naar de nieuwe WLZ zorg. Vanaf dat moment werd het verplicht om een ‘Inhoudsbeschrijving van Zorginkoop’ in te dienen. Eén van onze zorgverleners, van 2011 t/m 2020 werkzaam met Bjorn, en zijn hele loopbaan in de zorg werkzaam geweest, heeft destijds deze allesomvattende inhoudsbeschrijving voor ons geschreven. Deze is zo geschreven dat het van toepassing is op alle zorgverleners die met Bjorn werken voor de functie begeleiding individueel. In de loop der jaren zijn er links en rechts enkele wijzigingen in aangebracht omdat die niet meer actueel zijn en sommige zaken toegevoegd die juist zeer actueel werden. Een gewijzigde zorgbeschrijving sturen we alleen in bij nieuwe zorgverleners.
Natuurlijk hoeft deze niet zo uitgebreid te zijn:

 

Inhoudsbeschrijving van de Zorginkoop voor de functie begeleiding individueel:

Inleiding

De ondersteuning voor de begeleiding van Bjorn wordt al jaren verleend door verschillende begeleiders die ieder met hun achtergrond en deskundigheid werken aan de ontwikkeling en het welzijn van Bjorn. De vraag om ondersteuning bij de zorg voor Bjorn is gekomen vanuit de ouders van Bjorn die erg begaan zijn met hun zoon en steeds op zoek zijn naar geschikte zorg voor Bjorn om vooral te zorgen dat de, beperkte, mogelijkheden die Bjorn heeft zoveel mogelijk behouden kunnen blijven en daar waar mogelijk uitgebreid kunnen worden. Bjorn is dermate kwetsbaar en gevoelig voor prikkels van buitenaf dat hij het meest gebaat is bij een rustige omgeving waarbij zijn zintuigen gestimuleerd worden en zijn beperkte motorische mogelijkheden op peil worden gehouden. Tevens wordt toch ook geprobeerd om Bjorn gecontroleerd te laten wennen aan prikkels van buitenaf omdat het niet de bedoeling is om hem helemaal af te schermen voor alle invloeden van buitenaf. De begeleiders communiceren middels een digitaal zorgdossier (Carenzorgt) met elkaar. Daarnaast is er een map aanwezig waarin alle protocollen vermeld staan en de speciale zaken omtrent de verzorging, medicatie en te gebruiken hulpmiddelen.

Inhoudelijke Invulling:

In de wekelijkse begeleiding die de zorgverleners geven, zijn de activiteiten dan ook gericht op: verzorging, het stimuleren van zijn zintuigen, het werken en behouden van de fysieke en algemene ontwikkeling van Bjorn, het algemene welbevinden en de ontlasting van de gezinssituatie.

Bjorn blijkt in de praktijk zo gevoelig voor prikkels te zijn dat hij aangewezen is op individuele begeleiding omdat het verblijf in groepen voor hem zoveel prikkels oplevert dat hij hierdoor volledig van slag raakt. Met name auditieve prikkels komen bij Bjorn zeer sterk binnen. Het speciale onderwijs bleek vanuit het verleden dan ook geen haalbare kaart voor Bjorn omdat de drukte van de groepsactiviteiten voor hem zoveel prikkels opleveren dat hij zich totaal afsluit voor zijn omgeving. Ook epileptische insulten namen daarbij toe. Met de individuele begeleiding die Bjorn krijgt, zie je dat hij is toegekomen aan zijn maximale ontwikkelingsmogelijkheden en is het van belang deze vast te blijven houden. Daarnaast is het algemene welbevinden enorm toegenomen wat zich uit in vrolijk gedrag en veel minder lichamelijke klachten. Omdat zijn gehoor, tastzin, reuk en smaak goed ontwikkeld blijken te zijn voor informatieopname, richt de begeleiding zich voor een groot gedeelte op deze zintuigen. Met gebruik van veel verschillende muziekinstrumenten en stem, wordt Bjorn uitgedaagd om te reageren. De muziekinstrumenten vormen hierbij een middel om Bjorn tot meer activiteit aan te zetten en voor algemeen welbehagen. De begeleiders dagen Bjorn met behulp van voorwerpen en soms picto’s (van met name bekende en voor Bjorn belangrijke verwijzers), uit tot communicatie. Zo moet Bjorn kiezen tussen twee dingen en als hij niet kiest, maken zij zelf de keuze voor het minder leuke om zo een keuze af te dwingen bij Bjorn. Zo wordt Bjorn bijvoorbeeld gestimuleerd om zelf te kiezen voor bijvoorbeeld muziek maken of vingerverven. De tablet is een hulpmiddel waarmee Bjorn kan vegen en tikken op het scherm om zo programmaatjes met geluiden van dieren, voertuigen of rare geluiden op te roepen. Hij maakt hier soms een bewuste keuze in en het is tevens een stimulatie van oog/handcoördinatie. Hij heeft zo ook geleerd om gerichter te grijpen. Het is mooi om te zien dat hij zelf ook voorkeuren aan kan geven via zijn lichaamstaal. Met stemgeluiden en lichaamstaal laat hij zijn algemeen welbevinden en instemming horen. De eenvoudige manier van regie nemen laat Bjorn zien bij diverse dagelijkse activiteiten. Dit verschilt per keer en is afhankelijk van zijn stemming. Hij is erg gevoelig voor ritme en geeft met lichaamsbeweging aan wat het ritme moet zijn. Wanneer zijn ritme overeenkomt met dat wat aangeboden wordt, dan straalt hij en beweegt hij heel fanatiek waardoor alle lichaamsfuncties gestimuleerd worden. Hij uit op die momenten ook duidelijk hoorbaar het plezier dat hij tijdens die momenten heeft. Dit laat hij ook zien als er een te ondernemen activiteit hem aanstaat, bijvoorbeeld als hij ziet dat zijn rolstoel klaarstaat voor een wandeling. Op momenten dat Bjorn erg onrustig is en niet lekker in zijn vel zit, wordt hij door bijvoorbeeld Shantala massage weer tot rust gebracht. Hij kan dit goed toelaten en komt dan ook daadwerkelijk tot rust. De massage zorgt er tevens voor dat Bjorns ledematen soepel blijven. Om zijn smaak, tast- en reukzin te stimuleren, worden er activiteiten gedaan met Bjorn waarbij hij  diverse structuren voelt, het verschil tussen nat en droog, plakkerig materiaal, enz.., dit wordt ook gedaan voor de stimulatie en behoud van zijn handbewegingen. De smaak wordt gestimuleerd middels het proeven van verschillende voedingsmiddelen. Ook hierbij wordt het maken van keuzes weer bevorderd. Op deze manier wordt ook het reukorgaan op de proef gesteld door Bjorn te confronteren met verschillende geuren. In samenwerking met de fysiotherapie wordt Bjorn ook thuis in de rolstoel achter de Motomed gestimuleerd om met name zijn beenspieren te sterken. Ook wordt er naast de hydrotherapie nog extra met hem gezwommen in verwarmd water om de spieren soepel te houden, maar ook om het evenwichtsgevoel en gewichtloosheid te ervaren, waardoor alle ledematen net even makkelijker kunnen bewegen. Uiteraard wordt Bjorn ook gestimuleerd om zoveel mogelijk op andere manieren te bewegen om andere spiergevoel (proprioceptie) te ervaren (rollen, op handen en knieën zitten). Naast deze actief stimulerende activiteiten wordt er met Bjorn ook regelmatig gewandeld, geschommeld en gefietst met de rolstoelfiets, hij geniet hier erg van. De wind en snelheid lijfelijk ervaren, vindt hij zichtbaar heel fijn. Een belangrijk deel van de begeleiding van Bjorn bestaat uit de verzorgende activiteiten. Bjorn is voor zijn dagelijkse verzorging geheel afhankelijk van zijn ouders/begeleiders. Het eten, waaronder sondevoeding, moet met zijn dagelijkse medicatie worden toegediend. De transfers van/naar bedbox en rolstoel moeten geheel door begeleiding worden uitgevoerd met passieve tillift. Met hulp van fysiotherapie wordt opnieuw geprobeerd om Bjorn aan te leren om steun te geven met zijn benen bij de transfers maar het staan lukt (4e heupoperatie oktober jl.) (nog) niet. Bjorn heeft hiervoor thuis ook een statafel (Easystand evolv) waarin Bjorn geregeld oefent met staan om ook weer de beenspieren en rugspieren te versterken en te onderhouden. Ook het verschonen wordt geheel door ouders/begeleiding uitgevoerd evenals het aan- en uitkleden. Hygiëne is een belangrijk item bij Bjorn want hij is gevoelig voor infecties en door zijn smeergedrag, en orale instelling, heeft hij een verhoogd risico op infecties en ziektes. Bij al deze verzorgende activiteiten wordt geprobeerd om Bjorns zelfstandigheid zoveel mogelijk te stimuleren maar zijn mogelijkheden daartoe zijn zeer beperkt.

Omgeving

De individuele begeleiding van Bjorn vindt plaats bij hem thuis en directe omgeving. Een enkele keer neemt een begeleider de rolstoelbus mee om Bjorn een andere omgeving te bieden om te voorkomen dat hij in een sociaal isolement raakt. Het is duidelijk dat Bjorn gebaat is bij een rustige en, voor hem, veilige omgeving. Door hem af en toe mee te nemen naar een andere omgeving wordt voorkomen dat hij, omdat hij anders, altijd in dezelfde omgeving verblijft, het risico bestaat dat hij niet meer kan wennen aan een andere omgeving. Het is belangrijk dat hij geconfronteerd blijft worden met andere omgevingsinvloeden als zijn thuis omdat hij daarmee ook flexibel blijft. Dit aanbod van andere omstandigheden moet wel op een verantwoorde manier gebeuren omdat al te veel prikkels die hij opdoet wel heel belastend voor hem zijn. Dit uit zich dan door onrust en het onbehagen is bij Bjorn goed van zijn gezicht af te lezen. Je merkt dan ook dat deze momenten niet te lang mogen duren. Door zijn beperkte gezichtsvermogen is het belangrijk om de activiteitenmaterialen goed zichtbaar aan te bieden en te zorgen voor een goede verlichting. De sfeer en aankleding van de activiteitenomgeving zijn ook van wezenlijk belang omdat je merkt dat hij gevoelig is voor omgevingsinvloeden. Bjorn heeft thuis een snoezelruimte tot zijn beschikking die door de begeleiders dan ook regelmatig wordt ingezet om ook zijn visus en oog-handcoördinatie te stimuleren en behouden.

Ontwikkeling

Bjorn is vertrouwd is geraakt aan de wekelijkse begeleiding die hij krijgt. Zijn zelfbewustzijn en het uiten van voorkeuren komen naar voren. Bjorn is in staat om via lichaamstaal aan te geven wat hij wil en waar zijn voorkeur naar uit gaat. Doordat hij onder andere tijdens de muzieksessies zijn lichaam zo actief laat bewegen worden zijn totale lijf en alle bijbehorende functies gestimuleerd. Dit maakt onder andere dat hij minder ziek is en dat infecties die hij in het verleden vaker had nu veel minder voorkomen. Het is helder dat Bjorns ontwikkelingsmogelijkheden zeer beperkt zijn. Bjorn zit op de top van zijn kunnen en het is van belang om deze doorgemaakte ontwikkeling te blijven stimuleren omdat terugval snel om de hoek ligt. Voor het gezin geeft het moed om te zien dat er sprake is van ontwikkeling hoe beperkt die ook mag zijn. Het feit dat Bjorn nu minder vaak ziek is geeft ook veel rust en vertrouwen.

Tot slot

Uit het voorgaande stuk mag blijken dat de begeleiding van Bjorn voor een groot stuk heeft bijgedragen aan zijn algemene welzijn, ontwikkeling en betere gezondheid. De zorgbegeleiders dragen allen vanuit hun eigen deskundigheid bij aan de positieve ontwikkeling van Bjorn. Het feit dat het gezin de begeleiding op deze wijze kan regelen, brengt veel rust, zodat er ook ruimte ontstaat om aandacht te geven aan andere zaken die aandacht behoeven. Het komt de levenskwaliteit van Bjorn ten goede